အဆိုအမိန္႔မၽား

ေလာကမွာ တတ္သိတဲ႔လူမာ်းပါတယ္၊ သိတတ္တဲ႔လူတာ ရွားတာပါ
စာဖတ္ေသာလူမ်ိဳးတို႔သည္ တိုးတတ္၍
တိုးတတ္ေသာလူမွ်ိဳးတို႔သည္
စာဖတ္ၾကေလသည္။
လူမိုက္တစ္ေယာက္ရဲ႕လၽွာဟာသူ႔ရဲ႕အႀကံအဥာဏ္ေတြ၊
ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကိုေျပာဖို႔အတြက္အဓိကအရာျဖစ္တယ္။
ပညာရွိတစ္ေယာက္ရဲ႕လၽွာကေတာ႔သူ႔ရဲ႕တက္သိလိမၼာမႈေတြကို
သိမ္းဆည္းထားတဲ႔အရာျဖစ္တယ္။
အားလံုးအေပၚယဥ္ေက်းသိမ္းေမြ႔ပါ
အမ်ားနဲ႔လိုက္ေလၽာညီေထြေနထုင္ပါ
လူနညး္ငယ္ႏွင္႔သာ ရငး္ရငး္ႏွီးႏွီးေနထိုင္ပါ
မိတ္ေဆြေကာငး္ တစ္ေယာက္သာထားပါ
ရန္သူတစ္ေယာက္မၽွမရွိပါေစနဲ႔။
သင္ဟာအျခားလူမ်ားအားအမိန္႔မေပးမီ
သင္ကုိယ္တိုင္
နားခံတက္ေအာင္ အရင္သင္ၾကားပါ။
သင္ဟာဆငး္ဆငး္ရဲရဲေမြးလာတာဟာ
သင္႔ရဲ႔အျပစ္မဟုတ္ဘူး
တကယ္လို႔သင္ဟာ
ဆငး္ဆင္းရဲရဲနဲ႔ေသသြားရင္ေတာ႔
သင္႔အျပစ္ပါပဲ။
ငါတို႔ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးအားနညး္ခ်က္က
လက္ေလၽာ႔အရံႈးေပးတာပဲ။
ေအာင္ျမင္ဖို႔ အေသခ်ာဆံုးနညး္က
ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ႀကိဳးစားဖို႔ပါပဲ။
ဆက္ဆံေရးခုင္ၿမဲခ်င္လၽွင္
လူးအမ်ားေရွ႕မွာခၽီးေျမွာက္ပါ။
ႏွစ္ေယာက္ထဲေတြ႔ခ်ိန္မွာ ေဝဖန္ပါ။
ကိုယ္ဘယ္ေလာက္လုပ္လဲ အဓိကမဟုတ္ပါဘူး
လုပ္တဲ႔အလုပ္ေပၚမွာ
ေမတၱာဘယ္ေလာက္ပါလဲ အဲ႔ဒါက အဓိကပါ။
မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးေသာခရီးသည္
ေျခတစ္လွမ္းႏွင္႔ပင္ စတင္သည္။
ဘဝဆိုသည္မွာ သင္႔ကိုယ္သင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိဖို႔မဟုတ္
သင္ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ယူဖို႔ျဖစ္သည္။
လမ္းမွာ ေဟာင္သမၽွေခြးတိုင္းကိုသာ
မင္းခဲနဲ႔ထုေနမယ္ဆိုရင္ မငး္သြားခ်င္တဲ႔ ခရီးရဲ႕
ပန္းတိုင္ကိုေရာက္မွာ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။

photo-crd#

You may also like...