စာသားေကာငး္ေလးမ်ား

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈဆိုတာ

ျပင္ပျဖစ္ပ်က္မႈအေခ်အေနေတြနဲ႔

ဘာမွမသက္ဆိုင္ပါဘူး

ကိုယ္႔စိတ္ခံယူမႈသေဘာထားကပဲ

အဓိက က်ပါတယ္။

အေရးႀကီးဆံုး အခ်ိန္ဟာယခုလက္ရွိပစၥဳပၸန္တည္႔တည္႔ပဲ

အေရးႀကိးဆံုးလူဟာ သင္ႏွင့္ယခုရွိေနတဲ႔သူပဲ

အေရးႀကီးဆံုးအလုပ္ဟာအဲ႔ဒီလူအတြက္

ေကာင္းက်ိုးကိုလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ပါ။

ရုိးသားတဲ႔မ်က္လံုး ျဖဴစင္တဲ႔အျပံဳး

မႈသားမပါတဲ႔စကားလံုး ေတြဟာ

ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲ သံုးသံုး

တစ္ေလာကလံုးကို

သာယာေစပါတယ္။

You may also like...